Menu

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszej szkole odbywa się poprzez realizację następujących zajęć:

 

 • rewalidacja - wszystkie  działania podejmowane w celu przywrócenia człowiekowi niepełnosprawnemu (również intelektualnie) możliwie pełnej sprawności, usystematyzowany proces edukacyjny, terapeutyczny i wychowawczy usprawniający zaburzone funkcje rozwojowe i intelektualne

 

 • terapia psychologiczna - zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego uczniów, umożliwienie lepszego poznania siebie oraz nabycia nowych umiejętności interpersonalnych

 

 • terapia pedagogiczna - jej celem jest przywrócenie możliwości rozwoju umysłowego dzieciom z deficytami edukacyjnymi na miarę ich możliwości poprzez: stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho - motorycznych, wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych, eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych poprzez różne techniki dostosowane do możliwości dziecka

 

 • integracja sensoryczna - (terapia SI, terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego)  terapia prowadzona dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia, mająca na celu przywrócenie prawidłowej pracy zmysłów w celu płynnego codziennego funkcjonowania

 

 

 • trening umiejętności społecznych - ćwiczenia grupowe, mające u uczestników podnieść poziom zdolności radzenia sobie z wieloma sytuacjami społecznymi, bazuje zwykle na wyuczeniu i przećwiczeniu ustalonych, pożądanych i wartościowych reakcji i pozbywaniu się reakcji niepoprawnych czy wręcz patologicznych, trenowane zdolności dotyczą funkcjonowania w stosunkach z innymi członkami społeczeństwa 

 

 • muzykoterapia - celem muzykoterapii jest wspomaganie - poprzez muzykę i jej elementy - rozwoju, zdrowia i funkcjonowania dziecka, w zależności od jego indywidualnych potrzeb natury emocjonalnej, fizycznej, umysłowej i społecznej

 

 • terapia ręki - terapia mająca na celu wspomaganie rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych; jej głównym celem jest usprawnianie tzw. małej motoryki oraz doskonalenie precyzji ruchów dłoni i palców, a także dostarczanie wrażeń dotykowych przez poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania

 

 • konsultacje ze specjalistami - indywidualne spotkania z nauczycielami-wychowawcami, nauczycielami-przedmiotowcami, terapeutami, psychologiem szkolnym czy pedagogiem szkolnym; konsultacje te odbywają się cyklicznie - co drugi miesiąc oraz mogą odbywać się na wniosek rodziców/ prawnych opiekunków oraz na wniosek nauczycieli/ terapeutów w miarę potrzeb

 

 • zajęcia psychoedukacyjne - zajęcia skierowane do rodziców/ prawnych opiekunów, opierjące się na współpracy zespołu ds. psychologiczno-pedagogicznych z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a w związku z tym organizowaniu warsztatów, pedagogizacji rodziców. Pedagogizacja rodziców jest to działalność zmierzająca do stałego wzbogacania posiadanej przez rodziców potocznej wiedzy pedagogicznej o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci i młodzieży. Celem pedagogizacji jest bezpośrednia i pośrednia pomoc rodzicom w ich oddziaływaniach wychowawczych dzięki podniesieniu stopnia ich refleksyjności, wzbogaceniu świadomości pedagogicznej i przez to poprawnie funkcjonowania rodziny. Ważnym zadaniem pedagogizacji jest też kształcenie kultury pedagogicznej rodziców i innych osób zaangażowanych w proces wychowania.

Aktualności

Kontakt

 • "Szkoła z Pasją" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
  ul. Traugutta 143
  71-314 Szczecin
 • (+48) 505 864 674
  91 433 51 17

Galeria zdjęć