Menu

Nauka w systemie integracji

W roku szkolnym  2018/2019  otwieamy klasy integracyjne,
specjalizujące się w edukacji uczniów o określonej niepełnosprawności.

 

W klasach integracyjnych uczą się wspólnie dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne. Zespół klasowy jest mniejszy i przypada na niego co najmniej dwóch nauczycieli - nauczyciel wychowawca i nauczyciel wspomagający, który jest wsparciem dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych lub wychowawczych.
 
Klasy integracyjne dają dzieciom możliwość rozwijania tolerancji i akceptacji, uczą empatii i zasad wzajemnej pomocy. Charakteryzują się zindywidualizowanym podejściem do każdego dziecka, a praca nad jego problemami odbywa się w atmosferze zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Dzieci uczą się pomagać sobie i współpracować, stymulowany jest ich rozwój emocjonalny i społeczny, natomiast wykluczana jest niezdrowa rywalizacja między uczniami. Jest to także sposób przeciwdziałania izolacji społecznej i kształtowania pozytywnych postaw wobec innych.

 

 Organizacja pracy klas integracyjnych:

 

 • Klasa integracyjna realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego, a ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.

 • Treści edukacyjne są na bieżąco modyfikowane przez pedagoga wspomagającego tak, aby odpowiadały możliwościom edukacyjnym dzieci. 

 • W toku lekcji wszyscy uczniowie realizują ten sam temat, zgodny z podstawą programową dla danego etapu kształcenia, jednak treści dla poszczególnych uczniów dobierane są do ich możliwości intelektualnych.

 • Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przewidziane są zajęcia dodatkowe (rewalidacyjne, socjoterapeutyczne i logopedyczne).

 • System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

 • Ocena uczniów uwzględnia zarówno poczynione postępy, jak i wkład pracy konieczny do realizacji obowiązku szkolnego.  

Aktualności

Kontakt

 • "Szkoła z Pasją" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
  ul. Traugutta 143
  71-314 Szczecin
 • (+48) 505 864 674
  91 433 51 17

Galeria zdjęć